Аналіз законопроєктів

Висновок до законопроєкту 6096

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації функцій центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства

Дата реєстрації
24.09.2021
Суб’єкт права законодавчої ініціативи
Шмигаль Денис Анатолійович Кабінет Міністрів України
Головний комітет
Комітет з питань аграрної та земельної політики
Висновок ІЗІ
Висновок АнтикорКомітету
Висновок НАЗК

Опис законопроєкту

Законопроєкт вносить зміни до 22-х законів України та пропонується, зокрема, наступне:

– оновлення назв центральних органів виконавчої влади;

– уточнення повноважень Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та інших центральних органів виконавчої влади;

– удосконалення термінології;

– дерегуляція, скасування зайвих та необґрунтованих адміністративних процедур (погодження, видача висновків)

– уточнення критеріїв неякісної та небезпечної продукції;

– скасовується надмірне підзаконне регулювання;

– уточнення повноважень державних фітосанітарних інспекторів;

– удосконалення контролю за переміщенням об’єктів регулювання у сфері карантину рослин територією України.

В результаті проведення антикорупційної експертизи законопроєкту Інститут законодавчих ідей виявив в його положеннях низку корупціогенних факторів.

Резюме

1. Надмірні дискреційні повноваження

Законопроєкт дозволяє суб’єкту владних повноважень на власний розсуд обмежувати обіг продукції.

2. Прогалина

Законопроєкт виключає критерії, на підставі яких встановлюються розміри охоронних та санітарно-захисних зон об’єктів енергетики.

3. Неналежне регулювання підзаконними нормативно-правовими актами

Законопроєкт виключає чіткий перелік актів, які фітосанітарні інспектори надають власникам об’єктів регулювання.

Повний аналіз

1. Надмірні дискреційні повноваження

Законопроєкт вносить зміни до частини 3 статті 8 Закону України “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції”, згідно з якими при приведенні вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції у відповідність з вимогами нормативно-правових актів, які встановлюють вимоги до відповідних видів продукції, зазначена продукція може бути повернута в обіг в порядку, встановленому законом (зараз – повертається в обіг за рішенням спеціально уповноважених органів виконавчої влади).

Водночас, законопроєктом чітко не визначено порядок та умови повернення в обіг вищезазначеної продукції. Вживання у зазначеному положенні словосполучення “може бути” свідчить про надмірні дискреційні повноваження суб’єкта владних повноважень, який прийматиме рішення про повернення в обіг вилученої неякісної та небезпечної продукції після її приведення у відповідність з вимогами нормативно-правових актів. Таке положення законопроєкту визначає декілька можливих варіантів вирішення вищезазначеного питання без чітких критеріїв вибору одного з них, що допускає довільний вибір суб’єктом владних повноважень варіанту своєї поведінки, а саме повертати в обіг продукцію чи ні. Надання таких повноважень сприятиме порушенню прав субєктів господарювання, створенню штучних перешкод у їх діяльності та виникненню корупційних ризиків, а також можливим корупційним зловживанням.

З метою усунення корупційних ризиків, пропонуємо в законопроєкті чітко визначити порядок повернення в обіг вищезазначеної продукції.

2. Прогалина

Відповідно до нової редакції частини 1 статті 24 Закону України “Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів” розміри охоронних та санітарно-захисних зон об’єктів енергетики встановлюються в порядку, визначеному санітарним законодавством (зараз – розміри охоронних та санітарно-захисних зон об’єктів енергетики залежно від їх конструкції та напруги встановлюються Кабінетом Міністрів України).

Тобто, прийняття та реалізація законопроєкту, призведе до невизначеності у питанні хто та на підставі яких критеріїв встановлюватиме розміри охоронних та санітарно-захисних зон об’єктів енергетики. Вказана прогалина може призвести до надмірних дискреційних повноважень органу, який довільно встановлюватиме вищезазначені розміри та стати предметом маніпулювання і прийняття рішення на власний розсуд з питання того, який саме орган повинен здійснювати це повноваження.

Усунення корупційного ризику можливе, шляхом виключення із тексту проєкту змін до статті 24 Закону України “Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів” або чіткого визначення в проєкті хто та в якому порядку встановлюватиме розміри охоронних та санітарно-захисних зон об’єктів енергетики.

Крім цього, запропонована проєктом нова редакція частини 1 статті 24 Закону України “Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів” не узгоджується із частиною 3 статті 3 Земельного кодексу України, згідно з якою земельні відносини, що виникають при наданні та використанні земельних ділянок для розміщення об’єктів енергетики, встановлення та дотримання правового режиму земель спеціальних зон об’єктів енергетики, у тому числі на підставі договорів про встановлення земельних сервітутів на таких земельних ділянках, регулюються цим Кодексом, Законом України “Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів”.

3. Неналежне регулювання підзаконними нормативно-правовими актами

Законопроєкт вносить зміни до частини 3 статті 10 Закону України “Про карантин рослин”, згідно з якими Головний державний фітосанітарний інспектор України, головні державні фітосанітарні інспектори в Автономній Республіці Крим, областях, їх заступники і державні фітосанітарні інспектори зобов’язані надавати власникам об’єктів регулювання акти, передбачені законодавством про карантин рослин (зараз – надавати власникам об’єктів регулювання, які підлягають державному контролю, акти про результати нагляду, інспектування та моніторингу).

З вказаної редакції не видається можливим визначити про які саме акти йде мова у вищезазначеному положенні. Виявлена прогалина надає можливсть суб’єктам владних повноважень довільно тлумачити правові норми та на власний розсуд встановлювати у підзаконних нормативно-правових актах необмежений перелік актів, які надаватимуться власникам, що створює підґрунтя для корупційних ризиків та зловживань.

Для усунення корупційних ризиків, в проєкті потрібно чітко визначити, які саме акти фітосанітарні інспектори надаватимуть власникам об’єктів регулювання.

Інші зауваження

1. Назва законопроєкту (“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації функцій центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства”) не узгоджується із його змістом, в якому, крім санітарного законодавства, передбачено врегулювати питання у сферах захисту рослин, поводження з відходами, забезпечення безпечності та якості харчових продуктів тощо.

2. Новою редакцією частини 1 статті 4 Закону України “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції” до законодавства про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції пропонується також віднести закони України “Про загальну безпечність нехарчової продукції” та “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”.

Однак, така законодавча пропозиція проєкту не враховує, що пунктами 2 та 3 частини 4 статті 12 Закону України “Про загальну безпечність нехарчової продукції” та пунктом 2 частини 1 статті 22 Закону України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції” передбачено наступне:

– якщо орган державного ринкового нагляду встановив, що продукція є небезпечною, він невідкладно: а) вживає заходів щодо негайного вилучення її з обігу і попередження споживачів (користувачів) про ризики, які становить ця продукція; б) спільно з виробниками та розповсюджувачами такої продукції, яка вже була надана на ринку України споживачам (користувачам), вживає заходів щодо відкликання її з обігу та знищення;

– обмежувальні заходи ринкового нагляду включають: а) обмеження надання продукції на ринку; б) заборону надання продукції на ринку; в) вилучення продукції з обігу; г) відкликання продукції.

3. Законопроєкт доповнює частину 1 статті 6 Закону України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин” новим пунктом, згідно з яким центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини, затверджує правила поводження з харчовими продуктами тваринного походження.

Таке положення проєкту потребує узгодження із передбаченою законопроєктом новою редакцією статті 7 Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, відповідно до якої центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, в тому числі, затверджує вимоги до виробництва та/або обігу окремих видів харчових продуктів тваринного походження та/або їх класифікації.

Позиції державних стейкхолдерів2

1. У Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України зауважень до законопроєкту немає.

2. Міністерство розвитку громад та територій України підтримує законопроєкт.

Позиції недержавних стейкхолдерів.

Аналітичний центр Всеукраїнської Аграрної Ради “Розумна країна” надав зауваження та пропозиції до проєкту.


Цей висновок підготовлений відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи законопроєктів аналітичним центром “Інститут законодавчих ідей”

https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zakonu-pro-vnesennya-zmin-do-deyakikh-zakonodavchikh-aktiv-ukraini-shchodo-optimizatsii-funktsiy-tsentralnogo-organu-vikonavchoi-vladi-shcho-realizue-derzhavnu-politiku-u-sferi-sanit

 

Ми у соцмережах
Завжди відкриті до
питань та пропозицій
+38 (063) 763-85-09 office@izi.institute